S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Ústavní soud ČR opět vyhověl naší ústavní stížnosti

V nedávné době jsme znovu zastupovali v řízení před Ústavním soudem jednoho z našich klientů, kterým je obec, po níž se vlastník pozemků nacházejících se pod místní komunikací, jež je ve vlastnictví této obce, domáhal v řízení před obecnými soudy vydání bezdůvodného obohacení za jejich užívání, neboť ty obec užívala z tohoto titulu jako veřejné prostranství. Obecné soudy přiznaly vlastníkovi těchto pozemků náhradu za jejich užívání v nesprávné výši, v důsledku čehož jsme byli nuceni se obrátit na Ústavní soud, který následně přisvědčil naší argumentaci a vydal vyhovující nález, který je možno nalézt v systému NALUS pod sp. zn. I. ÚS 1491/17.

 

Ústavní stížnosti jsme se domáhali zrušení rozsudku odvolacího soudu pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Rozsudek odvolacího soudu byl totiž založen na evidentní faktické chybě, neboť při posuzování důkazů (zejm. znaleckého posudku) soud pochybil především při určení výše obvyklé ceny pozemků a z ní vycházející výše obvyklého nájemného. Znalecké posouzení soud nijak nezohlednil a vycházel bez dalšího pouze z maximální ceny nájemného uvedené ve věstnících Ministerstva financí, aniž by se jakkoliv vypořádal s naším tvrzením opřeným o znalecký posudek, že cena obvyklého nájemného je nižší než maximální cena nájemného uvedená ve věstnících Ministerstva financí.

 

Postupem odvolacího soudu tak došlo k extrémnímu nesouladu mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé. Stranou nebyla ponechána ani otázka dobrých mravů vymáhaného nároku, přičemž i tuto skutečnost jsme v průběhu řízení namítali a je nutné ji v tomto případě rovněž zohlednit.