S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Koronavirus a zmírnění jeho dopadů v obchodních vztazích

Probíhající pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a mimořádná opatření vlády ČR na ni reagující mají za současné situace velmi značný dopad do obchodních i dodavatelsko-odběratelských vztahů. Veškerými důsledky pandemie koronaviru se naše advokátní kancelář nyní velice intenzivně zabývá a v podstatě nepřetržitě řešíme s našimi klienty nastalé kritické situace. I proto jsme se touto formou rozhodli vám alespoň ve stručnosti nabídnout vhled do základních dopadů pandemie na obchodní vztahy a možnosti jejich řešení.

 

Bohužel nebude výjimkou, že v důsledku současné pandemie koronaviru nebude moci některá ze smluvních stran řádně plnit své smluvní povinnosti (kvůli opožděným dodávkám, nesplněným termínům plnění apod.). Z tohoto důvodu se smluvní strany mohou oprávněně obávat rizika vzniku své odpovědnosti k náhradě rozsáhlých škod a smluvních sankcí.

 

Zákon však zná institut podstatné změny okolností (§ 1765 občanského zákoníku), díky kterému lze za splnění určitých podmínek přistoupit k obnově jednání o původní smlouvě. Jestliže v důsledku nějaké události vznikne v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr, má dotčená strana právo se domáhat vůči druhé straně obnovení jednání o původním obsahu smlouvy. Tohoto práva je nezbytné využít co nejdříve od výskytu takové události (například vydání omezujícího opatření vlády ČR), jinak může dojít k zásadnímu oslabení následné soudní ochrany.

 

Pokud se smluvní strany na změně původní smlouvy nedohodnou, je možné se obrátit na soud s žalobou na změnu či zrušení smlouvy. Tato žaloba může být velice efektivním nástrojem i s ohledem na náklady s ní spojené, neboť soudní poplatek činí pouze 2 000 Kč a ani potenciální náklady spojené s tímto typem soudního řízení nečiní žádné závratné částky. Vzhledem k nízkým nákladům řízení lze proto v blízké budoucnosti předpokládat nárůst těchto typů soudních řízení, jelikož mohou být velmi užitečným nástrojem pro řešení mnoha komplikací spojených se současnou pandemií.

 

Nutno však podotknout, že výše uvedený procesní postup je bohužel vyloučen ze strany té smluvní strany, která na sebe převzala nebezpečí změny okolností, k čemuž však v praxi (často i bezdůvodně) nezřídka dochází. Je proto třeba vždy pečlivě zkoumat obsah již uzavřených smluv, a být případně obezřetný i při uzavírání smluv nových, neboť nikdo nedokáže v současné době předjímat další vývoj celé situace.  

 

Za běžných okolností je dodavatel při prodlení s dodáním zboží či služeb povinen nahradit také v důsledku toho vzniklou škodu. Pokud však toto riziko hrozí za současného stavu, mohla by být aktuální pandemie považována za vyšší moc a liberační důvod, prostřednictvím kterého se lze za splnění určitých podmínek zprostit povinnosti k náhradě škody (viz § 2913 občanského zákoníku). Této varianty ovšem nelze využít pro zproštění se povinnosti k úhradě smluvní pokuty spojené například s prodlením při plnění smlouvy. V takovém případě může být kupříkladu řešením, aby se smluvní strany na případném prominutí smluvních pokut či posunu termínu plnění v ideálním případě společně shodly.

 

U některých smluvních vztahů může být potenciálně vhodné se odvolávat na následnou nemožnost plnění původního závazku, která by způsobila zánik závazku jako takového (viz § 2006 a násl. občanského zákoníku). V tomto případě je však důležité podotknout, že pro využití tohoto institutu se musí jednat o překážku trvale znemožňující plnění či přinejmenším trvající velmi dlouhou dobu, tudíž zpravidla by tento institut mohl být využitelný u cílených (zejm. časově) nebo jednorázových smluvních vztahů, jejichž následné pozdější plnění není fakticky možné.

 

Co je však nejzásadnější - vždy bude záležet na samotném znění již uzavřených smluv, a bude tak třeba případ od případu vyhodnocovat dopady na jednotlivé smluvní vtahy. Jako příklad lze uvést stavby realizované dle smluvních podmínek FIDIC (Red Book a Yellow Book), při kterých by zhotovitel neměl zapomenout přinejmenším na (i) oznámení claimu na čas dle pod-čl. 8.4.d) OP/ZP a (ii) oznámení o výskytu vyšší moci dle pod-čl. 19.2 OP/ZP, kterou lze následně claimovat dle pod-čl. 19.4 OP/ZP.

 

Současná pandemie koronaviru s sebou přináší velké množství otázek a problematických aspektů zasahujících nejen do obchodních vztahů, ale i vztahů zaměstnaneckých, nájemních, stavebních, korporátních a dalších. Její dopady nejsou a nebudou malé, a právě proto je vhodné případné problémy začít řešit s dostatečným předstihem, a využít k tomu všech institutů, které zákon pro obdobné případy dotčeným subjektům poskytuje.

 

Naše kancelář je připravena Vám v této nelehké situaci pomoci, a proto se na nás samozřejmě můžete v případě potřeby kdykoli obrátit.