S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Aktuality

Přípustnost domněnek a fikcí v soukromoprávních smlouvách dle Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v nedávném rozsudku sp. zn. 23 Cdo 1001/2021 z 23. 3. 2022 zmírnil svoji dosavadní judikaturu, která se přikláněla spíše k neplatnosti smluvních ujednání, která stanoví právní domněnky a fikce.

 

Soudy dle názoru NS mají u takových ujednání posuzovat v každém jednotlivém případě, k jakému právnímu následku vůle stran směřovala, a zda takové ujednání není vzhledem ke konkrétním okolnostem věci zákonem zakázáno nebo zda se nepříčí dobrým mravům.

 

Nejvyšší soud tak uzavřel, že ujednání stran v soukromoprávní smlouvě, jež pro vyjádření určitého jimi předvídaného právního následku užívá určitá typová sousloví (např. "má se za to"; „platí, že"), která v právních normách zpravidla naznačují, že jde o tzv. právní domněnky či fikce, nejsou pouze z tohoto důvodu neplatná.