S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Advokáti

JUDr. František Scholz
JUDr. František Scholz

Tel.: +420 602 358 500

E-mail: scholz@scholzmaly.cz

 

JUDr. Scholz se v rámci své profesní činnosti obsáhle věnuje komplexní právní agendě související s výstavbou veřejných stavebních projektů. Zejména pro podrobnou znalost specifik a letité zkušenosti s tímto oborem je vyhledávaným a uznávaným advokátem v oblasti právních služeb souvisejících s přípravou a realizací většiny typů staveb. Osobně se například podílel na přípravě stavby pražského metra a velkého množství pozemních komunikací (včetně staveb všech úseků dálnice D8 a části úseků dálnice D3, tunelu Blanka, aj.).

 

Kromě této činnosti je JUDr. Scholz taktéž odborníkem na oblast komunálního práva, kde má značné zkušenosti se zastupováním územních samosprávných celků, když dlouhodobě poskytoval právní služby Magistrátu hlavního města Prahy či Městské části Praha 20, a v současné době zastupuje také několik obcí na území Středočeského kraje.

 

Do oblasti jeho specializace patří shodně též smlouvy o dílo a spory týkající se uplatnění odpovědnosti za vady díla, široká problematika týkající se práva nemovitostí a příprava nájemních smluv i řešení sporů z nájmu vyplývajících.

JUDr. Petr Malý
JUDr. Petr Malý

Tel.: +420 602 646 160

E-mail: maly@scholzmaly.cz

Profesní profil na LinkedIn

 

JUDr. Malý se coby uznávaný odborník specializuje na developerské a investiční projekty a veškerou činnost s jejich realizací související. V této oblasti se zaměřuje zejména na přípravu příslušné smluvní dokumentace, zajišťování realizace výstavby, předávání a přebírání staveb a na uplatňování případných nároků, které mohou v souvislosti s výstavbou vzniknout.

 

Mimoto se JUDr. Malý věnuje většině oblastí závazkového práva (zejména problematika smlouvy o dílo) a může nabídnout také rozsáhlé zkušenosti v oblastech práva stavebního, obchodního a práva nemovitostí. Další jeho doménou je komplexní právní agenda týkající se výstavby silnic a dálnic a s tím související aplikace smluvních podmínek FIDIC, jež jsou celosvětovými smluvními standardy pro realizaci těchto druhů staveb.

 

V rámci své advokátní praxe JUDr. Malý pravidelně zastupuje významné klienty z oblasti práva nemovitostí a stavebnictví před soudy a dalšími správními úřady. Stejně tak se podílí na vyjednávání o smlouvách s rozličnými státními orgány a úřady, a to zejména v oblasti smluvního zajištění výstavby a veřejné infrastruktury

Mgr. Renata Hovorková
Mgr. Renata Hovorková

Tel.: +420 607 723 463

E-mail: hovorkova@scholzmaly.cz

 

Mgr. Hovorková poskytuje odborné právní poradenství zejména v oblasti práva nemovitostí a stavebnictví. V tomto ohledu zajišťuje našim klientům veškerou právní podporu počínaje právními prověrkami nemovitostí přes realizaci samotné transakce až po zastupování v případných soudních či správních řízeních. Právě pro možnost nabídnout komplexní servis související s nemovitostními transakcemi a stavebními projekty se stala v těchto oborech mnohdy vyhledávanou odbornicí.

 

Mimoto se Mgr. Hovorková pravidelně zabývá právními otázkami souvisejícími se závazkovými vztahy s odbornou profilací na smlouvy o dílo pro všechny druhy výstavbových projektů. Disponuje také mnohaletými zkušenostmi v oblasti práva obchodních korporací, kde se především věnuje pořádání schůzí jejich valných hromad a ostatních nejvyšších orgánů korporací či zprostředkovává převody podílů mezi společníky i třetími osobami.

 

V neposlední řadě Mgr. Hovorková úspěšně zastupuje naše klienty ve všech typech soudních či správních řízeních zpravidla týkajících se uspokojování jejich pohledávek. Specializuje se také na vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na dělení a oceňování závodů v rámci těchto případů.