S naší podporou Vám to půjde lépe.Získáte strategického partnera.
Naším cílem je Váš úspěch.Získáte kompletní servis.
Jsme připraveni uskutečnit Vaše vize.Získáte nadhled a praktická řešení.

Specializace

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Sporná agenda je jedním z klíčových oborů, kterým se naše kancelář tradičně věnuje již několik let. Našim klientům nabízíme komplexní právní služby na nejvyšší úrovni při zastupování před soudy všech stupňů v jejich občanskoprávních, obchodněprávních i veřejnoprávních sporech všeho druhu.

 

Při řešení soudních sporů využívá náš tým bohatých zkušeností a znalostí získaných vedením mnoha soudních řízení, kdy jsme již mnohokrát zastupovali naše klienty ve stamilionových a miliardových sporech. Důraz klademe zejména na vysokou informovanost klienta o průběhu řešení jeho sporu a dále na zpětnou vazbu mezi námi a klientem. Podle okolností daného případu jsou naši advokáti připraveni zastupovat své klienty i při komunikaci se státními orgány, institucemi, popř. dalšími subjekty

 

Samozřejmostí je i zastupování našich klientů při řešení sporů mimosoudní cestou. Náš právní tým poskytuje v této oblasti plnou součinnost při vyjednávání mimosoudních řešení případu, včetně přípravy a sepisu následných dohod o narovnání sporných vztahů mezi stranami sporu.Při řešení právních otázek v případě potřeby spolupracujeme i s mnoha dalšími odborníky z jiných právních odvětví, např. s exekutory či notáři. 

 

V oblasti sporné agendy poskytujeme našim klientům zejména tyto služby:

  • analýza sporu, zhodnocení skutkového stavu a následné nalezení možných řešení, postupů a rizik (s tím spojený výpočet případných nákladů na soudní spor)
  • příprava podání k soudu, zejména sepis žalob, vyjádření, odvolání, návrhů na vydání předběžných opatření atd.
  • zastupování klientů ve všech fázích soudního řízení, včetně případného exekučního řízení (převzetí zastoupení i v již probíhajících právních sporech)
  • zastupování klientů před státními orgány a dalšími institucemi
  • zastupování v rozhodčích řízeních a úkony s tím související
  • poradenství a asistence při mimosoudním řešení sporů a následný sepis dohod a smluv ohledně vypořádání sporných vztahů mezi klientem a protistranou